Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir.

Vizyon

Eğitim, araştırma ve uygulamada ülkemizdeki eşdeğer mühendislik bölümleri arasında seçkin bir konuma ulaşmış, uluslararası alanda etkinliği kabul edilen, ulusal ve uluslararası projeler üreten, sürekli değişen ve gelişen bilimsel gelişmeleri özümseyip problemlerin çözümü için yeni stratejiler geliştiren ve toplumun hizmetine sunan, kısıtlı kaynakları en etkin şekilde kullanan ve geleceğin liderleri olacak mühendisler yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon

Dünya standartlarında kabul gören bir eğitim müfredatını akademik alanda özgün çalışmalarla harmanlayarak,

 • üretim ve servis sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için en güncel bilimsel yöntemleri özümsemiş,
 • sistem yaklaşımı, analitik bakış açısı, modelleme ve araştırmacılık yetenekleri gelişmiş,
 • karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli güncel teknolojileri takip eden ve kullanabilen,
 • yazılı ve sözlü iletişim kurma ve takım çalışması yürütebilme yetenekleri gelişmiş,
 • iş hayatında sorumluluk alarak ulusal ve uluslararası kurumlarda teknik ve yönetim alanlarında görev alabilecek nitelikte,
 • gerekli bilimsel, teknik ve sosyal temele sahip, toplumsal sorunlara duyarlı ve etik sorumluluğu taşıyan mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi,
 2. Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi,
 3. Karmaşık bir endüstri mühendisliği sistemini, süreci, cihazı veya ürününü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 4. Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
 5. Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi,
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi,
 11. Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ana Tasarım Deneyimi Komisyonu

 • Prof. Dr. Ahmet Deniz Yücekaya
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra Ağca Aktunç
 • Dr. Öğr. Üyesi Burak Çavdaroğlu